Vedtægter:

§ 1.

Klubbens navn: Aalborg Selvforsvar & Ju-jitsu klub

Tilhørssted: Aalborg Kommune

Formål: At udbrede kendskabet til personlig selvforsvar/ju-jujitsu

Stiftet: 1. juli 1974 af Birgit Leth og Jørn Johansson

§ 2. Medlemmerne

Klubbens medlemmer består af aktive piger, drenge, kvinder og mænd. Enhver retskaffen person kan optages som medlem. Der betales indmeldelsesgebyr samt kontingent forud ved optagelsen. Efter 1 års medlemskab gives stemmeret på generalforsamling. Klubben optager passive medlemmer, men disse har ikke stemmeret.

§ 3. Eksklusion

Misbrug af budo medfører eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dettes opførsel måtte give anledning hertil. Ekskluderingen skal forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4. Kontingent

Klubkontingentet skal betales mindst 3 mdr. og højest 6 mdr. forud og skal være betalt d. 10 i forfaldsmåneden. Bestyrelsen kan ved stemmeflertal fastsætte kontingent perioden og opkrævningsmåden på den for klubben mest praktiske måde. Kontingentforhøjelse fastsættes af bestyrelsen og fremlægges på den ordinære generalforsamling før valghandling. Kontingent restance fratager medlemmet retten til deltagelse i generalforsamlingen.

§ 5. Tab af medlemsret

Medlemmer i kontingentrestance.

Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmer der ikke kan indordne sig i klubbens atmosfære, eller i øvrigt begår/har begået en strafbar handling der er uforenelig med klubbens ånd, taber medlemsretten. Genoptagelse kan kun forekomme med bestyrelsens godkendelse.

§ 6. Hædersbevisninger

Personer, som har ydet klubben værdifulde tjenester og lignende, kan optages som æresmedlemmer. Ligeledes kan der hvert år udeles flidspræmier til et eller flere medlemmer, som har udvist særlig trænings flid eller godt kammeratskab.

Emner til hædersbevisninger indstilles af instruktørerne, men afgøres af bestyrelsen.

§ 7. Klubbens ledelse

Klubbens bestyrelse består af 5 personer og sammensættes således: formand, næstformand, kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal. De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig, med næstformand og kasserer, på førstkommende bestyrelsesmøde. Valget er gældende for 2 år. Der vælges 2 suppleanter, valgperiode 1 år. 1. suppleanten kan deltage i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret og indgår som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder før valgperiodens udløb.

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst hver anden måned. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formand og kasserer er i samråd berettiget til at handle på klubbens vegne, men skal forelægge handlingen på førstkommende bestyrelsesmøde. Der føres medlemsfortegnelses. Kørsel samt andre udgifter, der er forbundet med bestyrelseshvervet, kan dækkes mod dokumentation.

§ 8. Betaling af træningstøj m.v.

Instruktørerne skal holdes med træningstøj (f.eks. træningsdragt, gi, trøjer, fodtøj mv.) i den udstræknings om det kræves for at virke i instruktørhvervet.

Kørsel samt andre udgifter, der er forbundet med instruktørhvervet, kan dækkes mod dokumentation. Klubben yder i rimelig udstrækning tilskud til instruktørernes og elevernes videre uddannelse.

§ 9. Generalforsamling

Medlemmerne afgør ved stemmeflertal de forslag der fremlægges i overensstemmelse med dagsordnen. For vedtagelse af nye vedtægter eller ændringer af de bestående kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stemmeafgivningen skal ske personligt og foregå på den af dirigenten forelagte måde. Kun medlemmer, der ved personlig fremmøde, og er fyldt 13 år har stemmeret. Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt et af de tilstedeværende medlemmer med stemmeret måtte ønske dette. Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af årets første kvartal. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel.

Mødet skal afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5. Valg.

   a. Valg af formand (periode 2 år, valg i lige år.)

   b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

   c. Valg af suppleanter.

   d. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal ske skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det måtte være et udbredt ønske fra medlemmernes side. Et sådant møde skal varsles senest 8 dage før den ønskede afholdelse.

§ 10. Regnskabet

Klubbens regnskabsår er fra d. 1. januar til 31. december. Det påhviler kassereren at regnskabet er afsluttet og er bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingen.

Senest 14 dage før generalforsamlingen skal kassereren forelægge regnskabet med tilhørende bilag for de valgte revisorer. Ved hævning af midler fra klubbens bank eller girokonto kræves formandens eller kassererens underskrift. Kun formanden og kassereren kan økonomisk forhandle for klubben. Bestyrelsen kan ved enstemmighed placere maximalt halvdelen af klubbens midler i statsobligationer med højest 3 års restløbetid.

§ 11. Revision

Revision af klubbens regnskab skal foretages af den valgte revisor. Denne har til enhver tid ret til gennemgang af regnskabet samt bilag og den kontante beholdning.

§ 12. Træningsvilkår

Træningen i klubben sker på eget ansvar både med hensyn til personskade samt tab af værdigenstande. Træningen sker under ledelse af en instruktør, og dennes instruktioner skal nøje følges. Såfremt dette ikke efterleves, kan instruktøren bortvise medlemmet uden varsel. Bortkomne genstande samt personskader skal straks meddeles til instruktøren eller klubben bestyrelse.

§ 13. Opløsning af klubben

Klubben kan ikke opløses så længe mindst 5 af klubbens medlemmer ønsker at klubben skal fortsætte. Ved opløsning af klubben tilfalder alle klubbens midler: Samvirkende idrætsforeninger i Aalborg. S.I.F.A. – nuværende adresse,

Teglgårds Plads 1, 9, 9000 Aalborg.

Aalborg juni 2020